fbpx

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

С настоящето уведомление за поверителност „НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД“ предоставя информация относно начините на събиране, използване, споделяне и защитаване на предоставените от Вас лични данни.

НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Събират се за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни са подходящи и свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“), точни и поддържани в актуален вид. Обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. Съхраняват се добросъвестно и съгласно законоустановените срокове.

Моля имайте предвид, че сроковете за съхранение подлежат на периодичен преглед и при промяна на законоустановените срокове се извършва съответна актуализация. В конкретни случаи е възможно НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД да обработва лични данни в неструктуриран вид. Уверяваме Ви, че обработването на тези данни се осъществява в съответствие с националното законодателство.

Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД лични данни:

да имате достъп до Вашите лични данни, които НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД обработва, и да получите копие от тях;
да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена, в определените от закона случаи;
да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни, в определените от закона случаи;
да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси; и
да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.
Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, може да намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД на нашия уебсайт, както и в нашия офис.

Как можете да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: ул. Орфей 5, гр. София, ел. поща: info@nlpbulgaria.bg

Можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни:

Лора Арнаудова чрез следните координати: имейл: office@nlpbulgaria.bg, Адрес: ул. Орфей 5, гр. София.

Обработване на Вашите лични данни в следните случаи:

Записване за обучителни програми, курсове и тренинги.

Какви са личните данни, които събираме?

Име, презиме и фамилия;
Фирма и позиция;
Електрона поща и телефон;
Адрес: постоянен или настоящ;
Банкова информация: номер на банкова сметка и други;
За какви цели събираме Вашите лични данни?

Записване за участие в обучителни програми, курсове и тренинги;
Заплащане на такса за участие;
Изготвяне на индивидуални/персонализирани оферти за обучителни програми, курсове и тренинги;
Уведомяване за предстоящи обучителни програми, курсове и тренинги по електронна поща и телефон.
На какво правно основание събираме Вашите лични данни?

сключване и изпълнение на договор за обучителна програма, курс и тренинг;
За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

Вашите лични данни се съхраняват съгласно законоустановени срокове, които са разписани и документирани в Инструкция за управление на документалния архив. Конкретните срокове могат да бъдат предоставени при поискване от субекта на данни.
С кого споделяме Вашите лични данни?

При наличие на основателна причина и въз основа на писмена договорка с долу изброените трети страни е възможно да споделим Ваши лични данни с:

Доставчици на услуги (консултанти, експерти, оценители, адвокати);
Подизпълнители, които предоставят услуги от името на НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД на или извън територията на Република България.
Лични данни обработвани през официалните ни сайтове: www.nlpbulgaria.bg, www.coaching.bg, www.cognitivetrainings.com

Какви са личните данни, които събираме?

Име, презиме и фамилия;
Фирма, позиция;
Електрона поща и телефон;
Адрес: постоянен или настоящ;
Данни за Ваша банкова карта – номер на картата и CVV код (в случай на онлайн плащане);
Други лични данни, в зависимост от въведената от Вас информация.
За какви цели събираме Вашите лични данни?

За да можем да отговорим изчерпателно на Вашите запитвания;
За да можем да Ви предоставим обучителни програми, курсове и тренинги които предлагаме, съобразени с Вашите нужди;
За да обработим Вашето плащане;
За да можем да Ви изпращаме известия, свързани с предстоящи обучителни програми, курсове и тренинги, чрез телефонно обаждане, sms съобщение или на електронен адрес.
На какво правно основание събираме Вашите лични данни?

Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни, когато сте избрали да ползвате наши услуги.
Легитимният ни интерес да използваме личните Ви данни за подобряване на качеството на обслужването, предоставяно от нашите служители, и да се защитим при евентуални съдебни или други спорове;
За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни се съхраняват съгласно законоустановени срокове, които са разписани и документирани в Инструкция за управление на документалния архив. Конкретните срокове могат да бъдат предоставени при поискване от субекта на данни.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности;
Други дружества в договорни правоотношения с НЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД.